Klimovci Vašečkovci Birčákovci

Vyznanie viery

Nicejsko-carihradské vyznanie viery

Verím v jedného Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha,
Svetlo zo Svetla,
pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného,
jednej podstaty s Otcom.
Skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu
zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého
vzal si telo z Márie Panny
a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný
za vlády Poncia Piláta,
bol umučený
a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych
podľa Svätého písma.
A vystúpil do neba,
sedí po pravici Otca.
A zasa príde v sláve
súdiť živých i mŕtvych
a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého,
Pána a Oživovateľa,
ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva
tá istá poklona a sláva
ako Otcovi a Synovi.
On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú,
katolícku, apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst
na odpustenie hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych
a život budúceho veku.
Amen.


Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna,
nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel
a bol pochovaný;
zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha
Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde
súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný.
Amen.

Znenie aj s vysvetlením nájdete v Katechizme katolíckej cirkvi, v prvej časti "Vyznanie viery", v druhom oddieli "Vyznanie kresťanskej viery".

VITAJTE!

 

Spoločenstvo

 

BLOGY

 

Modlitby

 

PRE ČLENOV

 

Otvorené

 

ČÍTAJ !!!

 

Napíšte nám!

 

OTÁZKY ???

 

Kontakt

 

AKTUALITY

 

 

FOTO

 

Download

 

CD

 

Marček

 

FORMA

 

História

 

LINKY

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

HĽADANIE

 

Slovo v Písme
Zadaj súradnice
Google na nj.sk
Heslo k nj@nj.sk

Liturgické čítania na dnes